Voorwaarden

Indien de afspraak niet 48 uur van te voren is afgezegd ben ik genoodzaakt om de gehele trimbeurt in rekening te brengen. 

Als u de hond komt brengen is de hond uitgelaten en aangelijnd.

De hond is ontwormt en heeft geen vlooien, indien de hond toch vlooien heeft zullen wij extra kosten moeten rekenen.  

Betaling dient te geschieden bij het ophalen van de hond tenzij anders afgesproken. 

Indien de hond in de klit al dan niet in de vilt komt, zijn wij genoodzaakt voor de extra tijd geld in rekening te brengen. 

Loopse teven zijn helaas niet toegestaan in de trimsalon. Verplaats de afspraak tot na de loopsheid. 

Is uw hond agressief? Of bijt uw hond? Doe de hond dan zelf voor de trimbeurt een muilkorf om. 

 

 1. Toepasselijkheid der voorwaarden
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten. De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

  2. Aanbiedingen en prijsopgaven
  Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

  3. Overeenkomsten
  Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen of dat deze ergens te lezen zijn.

  4. Levering van goederen en diensten
  De levering van diensten geschiedt in de trimsalon. Het te behandelen dier wordt op de afgesproken dag en tijd gebracht en afgehaald, tenzij anders is overeengekomen. Indien is overeengekomen dat het dier wordt opgehaald of teruggebracht, zal het op de afgesproken tijd en plaats gereed moeten zijn voor vervoer. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant/opdrachtgever. Van de klant/opdrachtgever kan worden verlangd dat hij zekerheid stelt voor het voldoen van zijn financiële verplichtingen. Zolang die zekerheid niet is gesteld, kan de levering van goederen en diensten worden geweigerd. Als de klant/opdrachtgever, om welke reden ook, nalatig is om aan zijn verplichtingen te dezer zaken na te komen, is hij aansprakelijk voor alle daaruit direct of indirect voortvloeiende kosten.

  5. Overmacht
  In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

  6. Aansprakelijkheid
  De eigenaar/houder van de trimsalon is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met zijn dienstverlening verband houdende oorzaken. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door onze eigen dierenarts in rekening gebrachte kosten. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de eigenaar/houder van de trimsalon ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen. Indien de toegebrachte schade komt door klitten/vilt is de eigenaar zelf aansprakelijk voor de schade/kosten. 

  7. Garantie
  Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van hetgeen ondeugdelijk is verricht.


     8. Reclames
     Reclames terzake van een door de eigenaar/houder van de trimsalon verleende dienst zijn slechts van waarde mits de eigenaar/houder van de             trimsalon binnen 48 uur van de klacht op de hoogte is gebracht, en vervolgens dient de klant/opdrachtgever binnen 24 uur na melding van de                 klacht zich met het dier bij de trimsalon te vervoegen. Reclames terzake van geleverde zaken dienen uiterlijk twee maanden na levering schriftelijk         bij de eigenaar/houder van de trimsalon te zijn ingediend.

   9. Betaling
  Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling of via pin bij ophalen. Bij niet nakomen          van deze voorwaarden is de klant/opdrachtgever van rechtswege in gebreke. In dit geval kan de teruggave van het behandelde dier worden                    geweigerd totdat de klant/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot betaling heeft voldaan. Kosten welke voortvloeien uit het bewaren van het dier        komen geheel ten laste van de klant/opdrachtgever. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant/opdrachtgever niet tijdig de afspraak            annuleert. De volgende regeling is hierbij van toepassing: a. Bij annulering langer dan 48 uur voor het afgesproken tijdstip, is geen betaling                        verschuldigd; b. Bij annulering tussen 24 en 48 uur voor het tijdstip van de afspraak is 100% van de voor de overeengekomen dienst geldende prijs            (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd; c. Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de voor de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van de eigenaar/houder van de trimsalon) verschuldigd. In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar/houder van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor rekening van de klant/opdrachtgever komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van tweeëntwintig euro en zeventig eurocent, één en ander zonder dat voorafgaande sommatie o.d. is vereist.

10. Geschillen
Op overeenkomsten, gesloten met de eigenaar/houder van de trimsalon, is Nederlands recht toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter, die de wet daartoe aanwijst.

Trimsalon Beregoed hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Trimsalon Beregoed houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan beschreven in deze privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van de rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Trimsalon Beregoed zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy nog vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van klanten worden door Trimsalon Beregoed verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht;
Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;
Trimsalon Beregoed verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt:

Bewaartermijn
Trimsalon Beregoed bewaard persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen getroffen:

Alle personen die namens Trimsalon Beregoed kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
Alle persoonsgegevens welke op de afspraakkaarten vermeld staan worden zorgvuldig behandeld. Deze zijn alleen toegankelijk voor Trimsalon Beregoed.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren om gehoor te geven aan bovenstaande verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van gegeven toestemming hiervoor, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u na aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Naam:                                 Trimsalon Beregoed
Contactpersoon:               Rosalie de Beer
Adres:                                 Kerklaan 44A 2282CK Rijswijk  

Website:                            www.trimsalon-beregoed.nl
Telefoonnummer:            06-37403152


Zet en drukfouten voorbehouden